VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok a...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2024. június 18. Arnold és Levente névnapja van   

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT SZABÁLYAI

KÖZÉRDEKŰ ADATOK:


konyvt.jpg..jpg nagy

Kutathatóság: Nyilvános könyvtár

Állomány jellege, feltártsága: Kb. 150. 000 kötet

Katalógusok: Online katalógus

Szerzői betűrendes- és

raktári cédulakatalógus


Nyitva tartás:

Hétfő:10-18

Kedd: 10-17

Szerda: 10-16

Csütörtök: 8-12

Péntek: zárva

Szombat: zárva

Vasárnap: zárva


(Könyvtárvezetői engedéllyel, szükség esetén, előzetes egyeztetést követően a raktári feldolgozó órákban/napokon is fogadunk kutatót.)Elérhetőség:


Név: VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR

Cím: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 2.

Levelezési cím: 2600 Vác, Pf.: 167.

e-mail: konyvtar@vaciegyhazmegye.hu

Tel.: +3627-814-140

 

BEIRATKOZÁS:


A könyvtári beiratkozáshoz, beiratkozási űrlapot kell kitölteni, amely a naptári év végéig érvényes, azt követően újból meg kell újítani.

A beiratkozási űrlap tartalmazza: a beiratkozó nevét, anyja nevét, születési idejét és helyét, lakcímét, telefonszámát, foglalkozását, munkahelyének címét, személyi ill. útlevél számát.(Az űrlap letölthető a dokumentumtárból.)

Az első látogatás alkalmával a személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges.

A beiratkozni csak a beiratkozási díj fizetése mellett lehetséges, melynek aktuális mértékéről a DÍJSZABÁS menüpont ad tájékoztatást.

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK:

 

Alapszolgáltatások

7. A könyvtári látogató csak az olvasóteremben tartózkodhat, a raktárhelyiségekbe nem léphet be.

8. A könyvtár szolgáltatásai az olvasók regisztrációja, ill. beiratkozása után vehetők igénybe. Az ingyenes szolgáltatások (1997. évi CXL. tv. 56. §, 2. bekezdése alapján) a következők:

a.) a könyvtár olvasótermének látogatása

b.) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben olvasása (Olvasóterem)

c.) állományfeltáró eszközök használata

d.) információ a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól

9. A könyvtár biztosítja a szaktájékoztatást a katolikus egyház, ill. a Váci Egyházmegye történetét, a katolikus teológiát, egyháztörténetet, művelődéstörténetet érintő témákban.

 

Kölcsönzés

10. A kölcsönzésről kölcsönzési elismervényt kell írni, amely tartalmazza a kölcsönző nevét, beiratkozási jegyének számát, a kölcsönözött könyv szerzőjét, címét, leltári számát, ezenkívül a kölcsönzés kezdetének és lejártának dátumát.(melléklet.3.b.) A nyomtatvány 2016. szeptember 1-ig érvényes.)

11. A kikért, kölcsönzött könyvek, periodikák, egyéb könyvtári dokumentumok épségéért a

könyvtárhasználó teljes anyagi felelősséggel tartozik. Kölcsönzött könyv eltűnése, megrongálása esetén a kölcsönző köteles a dokumentumot eredetiben vagy másolatban megtéríteni. Az okozott kár mértékét, körülményeit mérlegelve a könyvtár vezetője az olvasót kizárhatja a könyvtár használatából.

12. Ha a könyvtár használója a kölcsönzött dokumentumokat a kikölcsönzési határidő lejárta után ismételt felszólításig nem juttatja vissza, akkor őt a könyvtár vezetője szintén kizárhatja a könyvtár használatából.

13. A könyvtárból egyszerre maximum 6 db. könyv kölcsönözhető.

14. Kölcsönzési határidő: maximum 30 nap, hosszabbítás az olvasószolgálatot ellátó könyvtárossal történő egyeztetést követően (személyesen, telefonon, interneten) lehetséges.

15. A kölcsönzési határidő lejárta esetén a kölcsönző késedelmi díjat fizet: 10 Ft. könyv/nap.

16. A könyvtár gyűjteményéből kölcsönözni az 1920 után keletkezett dokumentumokat lehet Az1920 előtt keletkezett nyomtatott dokumentumok kölcsönzése korlátozás alá esik, a kölcsönzésről a könyvtár vezetője dönt. Az 1850 előtt kiadott művek, ill. a kéziratok nem kölcsönözhetők.

17. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat (eredeti vagy másolat formájában)

könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja olvasói számára. Ezek használatának feltételeit a küldő könyvtár határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzés felmerülő költségei az olvasót terhelik.

 

Régi Könyvek – Külön Gyűjtemények Kutatása

18. A könyvtár állományában lévő régi könyvek kutatásához valamely tudományos szerv (egyetem, főiskola, kutatóintézet) képviselőjétől írásos ajánlását szükséges bemutatni. Az engedélyezéshez külön űrlapot kell kitölteni. (melléklet 3.c.) A régi könyvek kutatását a könyvtár prefektusa, ill., a megyéspüspök engedélyezi.

19. A régi könyvek, kéziratok, könyvritkaságok kutatási szándékát min.1 nappal korábban jelezni szükséges, az engedélyezési eljárás miatt.

20. Ha a kutatni kívánt anyagról másolat is rendelkezésre áll (hagyományos vagy digitális), úgy a könyvtár azt is szolgáltathatja az eredeti helyett, amennyiben annak állapota ezt indokolttá teszi.

21. A könyvtár állományának felhasználásával készült publikációkból, kutatási eredményekből a kutatók kötelesek egy példányt a könyvtár részére eljuttatni.

 

Könyvtári dokumentumok használata

22. Periodikák, kis- és aprónyomtatványok, CD és DVD kiadványok nem kölcsönözhetők, kivételt képeznek azon dokumentumok, melyekből a könyvtár duplum példánnyal rendelkezik.

23. Ha az olvasó olyan könyvet tanulmányoz, amelyben metszetek is találhatók, ezt az olvasószolgálatot ellátó könyvtárosnak külön ellenőrizni kell mind a kiadásnál, mind a visszavételnél. Ugyanakkor, ha az olvasó a könyv átvételét követően észrevesz hiányt, vagy megrongálódott könyvegységeket, azt azonnal jelezze az olvasószolgálatos könyvtárosnak.

24. Az olvasóteremben található szabadpolcos könyveket bármely könyvtárlátogató szabadon használhatja.

25. A könyvek előjegyzése, előzetes információk kérése telefonon és interneten is lehetséges.

26. Technikai felszereltség tekintetében számítógép, fénymásológép, mikrofilmolvasó berendezés áll az olvasók rendelkezésére.

 

Reprográfiai szolgáltatások

27. Könyvek, ill. más könyvtári dokumentumok fénymásolására, digitális másolat készítésére – amennyiben a dokumentum állapota ezt lehetővé teszi - térítés ellenében lehetőség van. Könyvtári dokumentum fénymásolását csak könyvtári alkalmazott végezheti. Nem másolható: – egész dokumentum; – nagyméretű folyóiratot, segédkönyvet; – kéziratot; -1850 előtti dokumentumokat; – rossz állapotú dokumentumokat, – különgyűjtemények darabjai.

28. Kizárólag a könyvtár dokumentumairól készítünk másolatot a „Szerzői jogi törvény”(1999. évi LXXVI. tv.) vonatkozó jogszabályainak betartásával. Rövidebb terjedelmű dokumentumokat – forgalomtól függően – vagy azonnal, vagy a soron következő kutatónapra vállalunk. Hosszabb terjedelmű dokumentumokat 2-5 napos határidővel tudunk vállalni.

29. Könyvtári dokumentumról kutatási céllal, digitális másolat készítése, készíttetése a megfelelő űrlap (melléklet.3.d.) kitöltése után és a térítési díj kifizetését követően lehetséges.(DÍJSZABÁS)

30. A könyvtár dokumentumairól készült másolatok megjelentetése publikációs engedélyhez kötött, mely szintén tartalmazza a kutató személyi adatait (név, lakcím, igazolványszám, útlevélszám, munkahely), a publikálás tárgyát, célját, idejét (vagy tervezett idejét), mely műből történik a publikálás (jelzet, szerző, cím, kiadás éve) és annak mely oldalait érinti (lapszám-megjelöléssel). A mindenkori szerzői jogok törvényességi betartása a publikációs engedélyt kérő személy felelőssége. Az engedélyt a könyvtár fenntartója adja az abban meghatározott feltételekkel, minden esetben

egyszeri alkalomra. Az interneten történő publikálás esetére is ezek a feltételek vonatkoznak, ez esetben a publikációs engedély tartalmaz műszaki adatokat is (képfelbontás stb.), valamint a publikálás időtartamát. A publikációs engedély eseti engedélyezés szerint történik.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

31. Mozgássérültek számára egy földszinti teremben tudunk kutatási helyet biztosítani.

32. A táskákat és kabátokat csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni.

32. Az olvasóteremben étkezni vagy italt fogyasztani nem lehet.

33. Az olvasóteremben folyó munkát az olvasó hangos beszéddel, mobiltelefon használattal és egyéb más módon nem zavarhatja.

A fenti előírások betartása minden könyvtárlátogatóra érvényes, annak megszegése a könyvtárból való kitiltással jár.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a EMMI nyilvános könyvtárakra vonatkozó rendeletei az irányadók.

 

Kelt: Vác, 2015. november 19.

 

Varga-Kohári Mária

könyvtárvezető

 

Dr. Varga Lajos

segédpüspökkönyvtári prefektus

 

A Váci Egyházmegyei Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatát engedélyezem.

 

Dr. Beer Miklós

megyéspüspök

 

OLDALTÉRKÉP