VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket." ?k erre tiltakoztak: "Ábrahám leszárma...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2023. március 29. Auguszta névnapja van   


KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEINK


regi_konyv.jpg kicsiVédett - Muzeális Gyűjtemény:


A gyűjtemény, ahogy az elnevezés is utal rá a könyvtár könyvészetileg legértékesebb dokumentumait tartalmazza. Részét képezi az 1973-ban a minisztérium által védetté nyilvánított gyűjtemény, mely ősnyomtatványokat, antikvákat, régi magyar nyomtatványokat, könyvritkaságokat tartalmaz. A teljesség igénye nélkül csupán néhány könyvészetileg érdekes dokumentum a különgyűjteményből:

Itt található az ún. nagykátai Biblia a velencei Nicolas Jenson nyomdájából (1476), összesen 21 ősnyomatvány európa a legnagyobb nyomdáiból,  Morus Tamás Utópiájának 1518. évi kiadása Hans Holbein fametszeteivel, Balassi Bálint Istenes ’s egynehány vitézi éneki (Rimai János kiadása), Brianus Waltonus: Biblia Sacra Polyglotta 1-6. kötetei 1657-ből, Pázmány Péter Kalauzának, Temesvári Pelbárt Pomeriumjának első kiadásai, a Régi Magyar Könyvtár számos kötete, a 92 finom kiállítású Elzevír-kötet. A Védett Gyűjtemény Kéziratos anyagából említésre méltó az "Ecsegi Kódex", a legrégibb magyar betlehemes lejegyzéssel, a "Káldi Biblia" autográf kéziratának töredéke, 5 héber nyelvű kézirattöredék (Háftára és Majmuni Törvénykönyv szövegével).

A gyűjtemény csak külön engedéllyel kutatható. A régi könyvek használatára vonatkozó rendelkezések a Könyvtárhasználati Szabályzatban olvashatók.

 


roka_2..jpg kicsiVaciensis Gyűjtemény:


A Vaciensis gyűjteményben a a püspöki székvárosra Vácra és a Váci Egyházmegyére (történeti és jelenlegi) vonatkozó irodalom kap helyet. A tár gyűjti és megőrzi:  a váci egyházmegyés püspökök és papok munkáit, beszédeit  ill. róluk írt műveket, a Vác városára vonatkozó szakirodalomat, az egyházmegye településeinek, plébániáinak történetével, hitéletével foglakozó dokumentumokat, a Vác városában nyomtatott kiadványokat, Váci Egyházmegye területén működött és működő szerzetesrendek és az általuk fenntartott intézmények történetével foglalkozó irodalmat, a püspökség ill. egyházmegye intézményei-, települései-, plébániái gondozásában kiadott dokumentumokat.

Formai szempontból szintén rendkívül gazdag tár, hiszen könyvek, periodikák, kéziratok, kis- és aprónyomtatványok, audiovizuális és e-dokumentumok, térképek együtt alkotják a folyamatosan bővülő gyűjteményt.
A gyűjteményt tekinthetjük helyismereti tárnak, amely történeti szempontból értékes és különleges része a könyvtár állományának, ezért használatuk az olvasóteremhez kötött, kölcsönözni csak külön engedéllyel lehetséges.

 


kezirat.jpg kicsiKézirattár:


A formai szempontok alapján kialakított gyűjtemény, mely egyben a Vaciensis Tár részét is képezi. Tartalmi szempontból rendkívül sokszínű: prédikációk, Biblia-magyarázatok, erkölcstani kötetek, jogi kéziratok, egyháztörténelemmel, dogmatikával, teológia különböző területével nyelvészettel, szépirodalommal, lelkiséggel, természettudománnyal, pedagógiával, liturgiával, könyvészettel, klasszikafilológiával foglalkozó írott dokumentumok egyaránt megtalálhatók a gyűjteményben.

A tár két időrendi csoportra tagolódik, az 1850 előtti és 1850 után keletkezett dokumentumokra. A könyvtár kéziratairól kiadvány készült, melyet Tóth Béla készített: A Váci Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa címmel.
Kézirataink kutatásához külön engedély szükséges, a dokumentumok csak helyben használhatók, másolat készítése szintén engedélyhez kötött.vacterkep_2.jpg kicsiTérképtár:


Különgyűjteményt képez a kartográfiai dokumentumokat tartalmazó Térképtár, melynek feldolgozása dr. Dóka Klára nevéhez kötődik. Munkája nyomán a könyvtár térképgyűjteményéről részletes, rendszerező tanulmány készült, mely nyomtatásban is megjelent a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum folyóiratának 1994/3-4. számának különlenyomataként.

Gyűjteményünk közel 500 kartográfiai dokumentumot tartalmaz, melyek között vannak egyedi térképek, atlaszok, tekercsek. A gyűjtemény 1/3-a hazai kiadású, a többi külföldi. Tematikáját tekintve vannak egyházigazgatási térképek (váci-, magyar-, világegyház), megye ill. város térképek, ország- és részlettérképek. A gyűjtemény kizárólag helyben kutatható.

 


periodika.jpg kicsiPeriodikatár:


Periodikatárunk több, mint 400-féle különböző periodikát őriz a XVIII. századtól egészen napjaikig főként a teológia területéről, de történelmi-, művészeti-, pedagógiai-, természettudományi- és a közéleti tárgyú folyóiratok is találhatók a gyűjteményben.

A táron belül külön gyűjtést képeznek a sematizmusok-, cím és névtárak, körlevelek, katolikus kalendáriumok, egyházmegyés plébániai újságok – iskolai értesítők, évkönyvek ez utóbbiak a Vaciensis- Tár részét is képezik.

Periodikáink csak helyben olvashatók. Cédulakatalógusban kereshetők, számítógépes feltárásuk  folyamatban  van. Kölcsönözésük csak duplumpéldány megléte esetén, külön engedéllyel lehetséges.

 


kinyomtatvany.JPG kicsiKis- és aprónyomtatványok tára:


Kisnyomtatványoknak a nyomtatott vagy sokszorosított füzet formájú dokumentumokat tekintjük, melyek terjedelme nem haladja meg a 16 oldalt. Aprónyomtatványnak nevezzük a nyomdatechnikai eljárással előállított egy leveles dokumentumokat.

Kis- és aprónyomtatványtárunk rendkívül gazdag különgyűjtemény, mely több gyűjtemény csoportból épül fel.Az alcsoportokat alábbi formai szempontok szerint különítettük el: metszetek, szentképek; képeslapok; emléklapok; naptárak; meghívók; plakátok. A tár jelenleg még rendezés alatt áll, így helyben kutatásához előzetes bejelentkezés szükséges.

 


szertatraskonyvek.jpg kicsiLiturgikus- és imakönyv gyűjtemény:

 

 

Római- és görög katolikus liturgiához kapcsolódó dokumentumok (misekönyvek, különböző szertartáskönyvek,breviáriumok, imakönyvek... ) gyűjteménye.

A gyűjtemény kizárólag helyben kutatható, az 1850 előtti dokumentumok megtekintéséhez, külön kutatási engedély szükséges és régikönyvek kutatásra vonatkozó szabályok vonatkoznak használatukra.

 

 

 


kotta.jpg kicsiKottatár:

 

Kizárólag hagyatékokból épülő különgyűjtemény, mely főként egyházzenei alkotások kotta anyagát tartalmazza, melyek között klasszikus zeneszerzők ismert műveinek kottái is fellelhetők.

 

A gyűjtemény még rendezés alatt áll, így kutatásához előzetes bejelentés szükséges.


OLDALTÉRKÉP