VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben: Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2024. május 25. Orbán névnapja van   

ÉLETRAJZOK PÜSPÖKÖK


VARGA LAJOS MIKLÓS, Dr.
(1950 - )

Dr. Varga Lajos 1950. december 5-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Piarista Gimnáziumban végezte. Ezt követően kérte felvételét a váci egyházmegye kispapjai közé és a teológiai tanulmányait az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán végezte, ezt követően 1974. június 23-án szentelték fel Vácott. Még teológiai tanulmányai alatt részt vett az Országos Könyvtártudományi és Módszertani Központ által szervezett könyvtárosi tanfolyamon. 1974-75-ig Dunakeszi Főplébánián teljesített kápláni szolgálatot, majd az Újpesti Főplébánia káplánja lett. 1976-ban Abonyba kerül, ahol szintén káplánként szolgál 1978-ig. 1978-tól egészen 1995-ig a Váci Egyházmegyei Könyvtár vezetője, e mellett 1985-ig Vácott az Alsóvárosi plébánia káplánja is. 1979-ben szerzi meg a teológiai doktorátust. 1985 és 1993 között püspöki titkár, 1991–1996 között az Országos Gyűjteményi Központ könyvtári és levéltári szakreferense, eközben tereskei címzetes apáti kinevezést kapott. 1993-95 között a püspöki irodaigazgató és az Egyházmegyei Kincstár és Gyűjtemény igazgatója. 1995-től plébános Pásztón 2006-ig. 1996 és 1997-ben a Rómában egyháztörténeti fakultáson folytatott tanulmányokat. 2004-től a Váci Egyházmegyei Könyvtár és a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár prefektusa. 2005-től a Váci Egyházmegyei Történeti Bizottság elnöke . 2006. május 27-én XVI. Benedek pápa kinevezte a Váci Egyházmegye segédpüspökének.

Jelmondata:  "Speculator semper in alto stat." azaz,  Az Őr mindig kiemelkedő ponton áll.

 

Munkái:

A Váci Egyházmegye történeti földrajza (1997. 578p) .- Bűnbánati liturgia gyermekeknek (Dúl Gézával együtt). In: Teológia 1974/2. 130-132p. .- Magyar Katolikus almanach 1984. (szerk. munkatárs). Bp. 1984. - A bűnbánattartás lélektani és lelkipásztori szempontból. In: Teológia 1985/3 168-171p. - A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei (Plébániai levéltárak „B”).(Szerk. munkatárs). Bp. 1987.- A Váci Egyházmegyei Könyvtár. In: Pest Megyei Könyvtáros 1988/2 14-20p. - Az ecsegi Szent Kereszt Céh iratai. In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. Keszthely 1987, Bp. 1989. - A 18. századi katolikus oktatás történeti forrásai. In: Iskola-egyház-művelődés-. Iskolatörténeti források az egyházi levéltárakban. Bp. 1990. -A XVII. századi Vác történetének egyik forrása (Rusvay Tiborral közösen). In: Váci Füzetek Vác 1992. 52p.

- Nováczky András Endre váci egyházmegyés pap bécsi kapcsolatai és könyvgyűjteménye. In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Nemzetközi történsz konferencia előadásai. Esztergom 1994. 379-385p. - Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek és dr. Pétery József váci püspök együttműködése. In: In ministerio. Nemzetközi történész konferencia előadásai 1995. május 24-26. Esztergom 1996. 95-102p. - A curia romana és a Vatikáni Levéltár. In: Magyarországi Levéltárosok Egyesülete konferenciája Nyíregyháza 1997. augusztus 27. Nyíregyháza 1998. 55-61p. - A 14. századi német misztika. In: Vigilia 64. évf. 199/2. 113-118p. - Adatok a pásztói plébánia történetéhez. Küzdelem a totális diktatúra ellen. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1999/1-2. 203-224p. - Malmok a pásztói egyház szolgálatában. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 26. köt. Balassagyarmat-Salgótarján, 2002. 81-104p. - A pásztói hívek kapcsolata a templommal és a lelkipásztorral a XV. századtól napjainkig. In: uo.389-395p. - Rátót nembéli Mátyás [esztergomi érsek élete]. In: Esztergomi érsekek 1001-2003. Bp. 2003. 104-105p. - Báncsa nembéli I. István [esztergomi érsek élete]. In: uo. 106-111p - Szalkai I. László [esztergomi érsek élete]. In: Uo.. 234-249p. - Dunakeszi egyháztörténetének vázlatos ismertetése. Dunakeszi 2004. 27p.

OLDALTÉRKÉP