VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: "Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmu...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. május 31. Angéla és Petronella névnapja van   

Aktuális


CSÁKY KÁROLY EMMÁNUEL PÜSPÖKRE EMLÉKEZTÜNK
2019. március 7.

CSÁKY KÁROLY EMMANUEL PÜSPÖKRE  EMLÉKEZTÜNK

 

 

Csáky Károly Emmánuel 1852-ben született Sopronban, grófi családban. Tanulmányait Esztergomban végezte, itt szentelték pappá 1875-ben. Kápláni szolgálatát követően 1880-ban esztergom-belvárosi plébánossá nevezték ki. Váci megyéspüspöki kinevezését 1900-ban kapta, püspökké Esztergomban szentelték 1900. június 17-én. Püspöki székét 1900. augusztus  5-én foglalta el és kezdte meg az egyházmegye igazgatását. A Váci Egyházmegye ekkor  650.000 katolikus hívőt számlált, akik 120 plébánia köré szerveződtek, ahol 240 egyházmegyés paszolgált. Az új püspök munkáját a 12 tagú káptalan segítette. Hatalmas, társadalmilag, nyelvileg rendkívül összetett egyházmegyében látott főpapi munkájához.

 

Főpásztori szolgálatának hangsúlyos területe volt a papképzés megújítása, ezért létrehozta a Borromeum papi szemináriumot, és papi nyugintézetet alapított. Szívügyének tekintette a fogyatékkal élők felkarolását, ezért alapítványt hozott létre a siketnémák gondozására. A napi igazgatási feladatokon azonban túl, az Oltáriszentség, mint központ köré rendeződtek lelkipásztori intézkedései. Tizennyolc községben alapított új plébániát vagy lelkészséget. A Váci Központi és Egyházmegyei Oltáregyesületet újjászervezte, a plébániai örökimádást bevezette. A Karolina-iskola alapításával egyszerre emlékezett édesanyjára és segítette a tanügyet. X. Piusz pápa 1906-ban, látva buzgóságát, neki és utódainak a váci püspöki széken megengedte az érseki pallium és kereszt használatát. A világháború alatt tizenöt katona részére hadikórházat szervezett és maga biztosította az anyagi fedezetet. Új helyet adott a székesegyház kincstárának és rendszeresen gyarapította azt. A Székesegyház alatti altemplom bejáratának új kialakítását ő rendelte el. Hiteles pásztora volt nyájának. Számos tervét, munkáját korai halála hiúsította meg. Lelkét 1919. február 17-án adta át teremtőjének, melyek az idén száz éve.

A Váci Egyházmegye hálaadó szentmisével emlékezett egykori püspökére 2019. március 3-án a Székesegyházban. Az ünnepi szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be, Varga Lajos segédpüspök és Gedeon József koncelebrálásával. Az ünnepen részt vettek Vác város elöljárói, a helyi iskolák, intézmények vezetői, dolgozói, meghívott vendégek is. A szertartáson a liturgikus öltözettel is megidézték a néhai főpásztor korát. Beer Miklós Csáky Károly püspök miseruháját viselte, amelyet 1910-ben a várostól kapott.

A néhai főpásztor közvetlenül az 1900. június 17-ei püspökszentelését követően aláírta azt a körlevelet, amelyben Jézus szavaival vállalja az evangéliumi küldetést: „Én vagyok a jó pásztor, aki életét adja juhaiért.”

Jó pásztor akart lenni, aki odafordul a meghallgatásra várókhoz, a segítségre szorulókhoz, a vigasztalásra vágyókhoz – mondta elődjéről a váci megyéspüspök. A tiszta, igaz pásztor szavát a juhok meghallják, és követik őt, hogy legelőhöz és tiszta forráshoz vezesse őket.

A templomi szertartást követően a megemlékezés az altemplomban folytatódott, ahol a kegyelet jeleként koszorút helyeztek el Csáky Károly sírjánál, melyet Beer Miklós püspök megáldott. A főpásztor a Köztársaság úton elhelyezett emléktáblát is megkoszorúzta.

A megemlékezés lezárásaként a meghívottak a palotába vonultak, ahol az Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményében őrzött Csáky hagyatékból készült kiállítást lehett megtekinteni, majd azt követően a főpásztor agapéval várta a meghívottakat.

A kiállításon bemutatásra kerültek a szépemlékű Csáky püspök ünnepi liturgikus könyvei, az által tartott lelkigyakrolatok, homilíák nyomtatott kiadásai, a 10 éves püspöki jubieleumára kiadott díszalbum, ill. Vác város ünnepi megemlékezéseit megörökítő iratok másolatai. Bemutatásra került néhány berendezési tárgy, melyek egykor a palotát díszítették ill. az egykori palota belső fotóreprodukciói.  A kiállítási tárgyak között voltak az egykori sajtó híradások melyek a püspök haláláról tudósítottak és néhány részvét távírat másolata a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár gyűjteményéből.
 


OLDALTÉRKÉP