VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jak...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. október 28. Simon és Szimonetta névnapja van   

ÉLETRAJZOK PÜSPÖKÖK


HANAUER ÁRPÁD ISTVÁN, Dr.
(1869 - 1942)

Hanauer Árpád István a Veszprém vármegyei Pápán született, 1869. december 28-án. Középiskolai tanulmányait Kalocsán, a teológiát, melyből doktorált is, Innsbruckban végezte. Pappá 1892. július 26-án szentelték. Ezt követően a veszprémi szeminárium tanára, majd 1904-től a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa. 1911-ben a budapesti Szt Imre Kollégium igazgatója és pápai kamarás, majd 1917-ben  veszprémi kanonok és irodaigazgató lett.

A szentszék 1919 júliusában nevezte ki  a  váci püspöki székbe, ezt követően okt október 5-én szentelték püspökké.  A váci püspöki széket december 19-én foglalta el és ezt követően kezdte el a háború, a forradalmak okozta károk felszámolását. A világháború emberéletek mellett irtotta a papi hivatásokat is, amikor az új püspök megérkezett, mindössze három kispapot talált. A legfontosabb munkaterület tehát magától értetődően nyílt meg számára. Két évvel később hatvannál több szeminarista készült a papságra.

A másik gondot az Alföld kiterjedt tanyavilága jelentette, amelynek lelkipásztori ellátását a missziós körzetek nem tudták maradéktalanul megoldani, főként a miséző helyek hiánya miatt. A nagy lélekszámú kispapság szükségessé tette a szűk és régi szeminárium kibővítését és felújítását, amit az elődjének e célra örökül hagyott vagyona lehetővé tett. A szeminárium az 1925-26-os munkák után hosszú időre az ország legmodernebb papnevelő intézetének számított. Mindez egybeesett Klebelsberg Kúnó kultuszminiszterségével (1922-1931), aki a trianoni békediktátum következtében az ország kétharmadától, magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadától megfosztott, gazdasági válsággal küzdő Magyarországot a művelődés, az oktatás terén európai élvonalba emelte, s világi téren kedvező hátteret biztosított az egyházi oktatás és papnevelés számára.

Budapest közvetlen környezetének lelkipásztori megszervezése szintén Hanauer püspök nagy érdeme. Az 1920-as években a pestvidéki lakosság 33.7%-kal gyarapodott. A templomok, kápolnák éppen úgy hiányoztak, mint az Alföldön. Néhány éven belül számos plébánia szerveződött és templom épült, hogy a hirtelen demográfiai változást az egyházi intézményrendszer követni tudja.

Hanauer Á. István nevéhez fűződik két egyházmegyei zsinat. Az elsőt 1921. január 1-jén kiadott rendelkezésében június 21-re hívta össze. Három ülésszakból állt, és a püspök kedves témái – család és iskola – részletekbe menően kerültek tárgyalásra. A második zsinat 1930. június 23-25. között ülésezett. A záróbeszédében a püspök elmondhatta, hogy 1920-ban kereken 300 pap volt a váci egyházmegyében, 1930-ban már 355. A ferencesek Kapisztrán Nyomdája tette Vácot a katolikus könyvkiadás egyik központjává, a szaléziek Rákospalotán teremtettek jelentős műhelyt. Püspöksége idején a katolikus sajtó virágzott (Katolikus Jövő, Credo, Váci Katolikus Tudósító). Az 1943-as évben 88 szerzetesház állt váci területen, ami a XIX századi tíz alatti számokhoz képest bámulatos eredmény. Hanauer Árpád István 1942. január 15-én tért meg az örökkévalóságba. A székesegyház kriptájában nyugszik.

 

Munkái: Az önkéntelen indulatok és a szabad elhatározások. Bp., 1899. - Hol kezdődik a hazugság? Uo., 1902. (Klny. Bölcseleti Folyóir.) - Kerség Krisztus nélkül. Uo., 1903. (Klny. Kat. Szle) - A kölcsönös igazságosság a kat. erkölcstanban. Uo., 1909. - A lelkiismeret. Uo., 1912. - Útmutató egy új breviáriumhoz. Uo., 1912. - A papszentelés. A Pontificale Romanum szövege. Ford. Uo., 1920. - A bérmálás kegyelme. Uo., 1922. (új kiad. 1939) - A világi hívek apostolkodása. Vác, 1929. - Főpásztori körlevelek és intelmek 1919-29. Rákospalota, 1930. - A róm. p. mint Krisztus helytartója és Péter utóda. Vác, 1930. - Szt Imre életének tanulságai. Uo., 1930. - Az ifjúsághoz. Uo., 1933. - A katekizmus a családok kv-e. Uo., 1934. - Isten fiainak életéről. Uo., 1936. - A váci pp. 1938. é. nagyböjti szózata híveihez a Világkongressz. alkalmából az Euch-ról. Uo., 1938. - A váci pp. 1939. é. nagyböjti szózata híveihez. Uo., 1939. - A vasárnapi misehallgatásról. Uo., 1941.

 

Forr: Révai IX:453; XX:350. - M. ogy. alm. 1927:352. (Arck.); 1931:357. (Arck.); 1935:23. - Ogy. alm. 1927:28; 1931:320. (Arck.); 1935:31. (Arck.); 1939:408. (Arck.) - Pol. évkv. 1927:175. - MKA 1927:129; 1930/31:142. (Arck.) - Kerkápoly 1930:654. - M. társad. lex. 1930:212. - Karczag 1932:534. - Sziklay 1932:239. - Strazimir 1933:591. - Ki kicsoda? 1936:289. - Ker. m. közél. alm. I:360; IV:124. - Nemz. Újs. 1942. I. 16. - Pataky Arnold: Emlékbeszéd ~ fölött. Bp., 1942. - MÉL I:670. - Schem. Vac. 1970:196. - Gulyás XII:502.

 

OLDALTÉRKÉP